Bên trong TBI

Các s?n ph?m

Logo c?a các thành ph?n ??ng c? LINEAR

http://www.sw2000.net.cn/vi/category/Cc-sn-phm/index.html
乐彩城彩票-首页,竞猜平台,www mg4355 com,优发|首页半半路路热乎制成品

?? NGH? TBI

?? NGH? TBI

K?t qu? 1 - 6 C?a 6
 • H??ng d?n tuy?n tính

  ?u ?i?m c?a h??ng d?n tuy?n tính ?? chính xác cao B?i vì h??ng d?n tuy?n tính có ít l?c c?n ma sát, ch? c?n m?t l?c lái nh? ?? di chuy?n t?i. Kh? n?ng ch?u ma sát th?p giúp hi?u ?ng t?ng nhi?t ?? nh?. Do ?ó, l?c c?n ma sát gi?m và ?? chính xác có th? ???c duy trì trong th?i gian dài h?n h? th?ng tr??t truy?n th?ng. ?? c?ng cao Thi?t k? c?a ???ng ray và kh?i tuy?n tính có tính n?ng d?n b?ng nhau theo c? b?n h??ng yêu c?u t?i ?? ?? c?ng theo m?i h??ng và kh? n?ng t? c?n ch?nh ?? kh?c ph?c l?i cài ??t. H?n n?a, m?t t?i tr??c ?? có th? ??t ???c ?? t?ng ?? c?ng và làm cho nó phù h?p v?i b?t k? lo?i cài ??t nào. D? dàng b?o trì So v?i quy trình tháo d? yêu c?u k? n?ng cao c?a h? th?ng tr??t truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th? mang l?i ?? chính xác cao ngay c? khi b? m?t l?p ???c gia c?ng b?ng cách phay ho?c mài. Ngoài ra, kh? n?ng thay th? c?a H??ng d?n tuy?n tính mang l?i s? thu?n ti?n cho vi?c cài ??t và b?o trì trong t??ng lai. T?c ?? cao Kh?i d?n h??ng tuy?n tính, ???ng ray và bóng ???c áp d?ng b?i ?i?m contact c?a h? th?ng Cán. Do ??c tính c?a l?c c?n ma sát th?p, l?c truy?n ??ng c?n thi?t th?p h?n nhi?u so v?i các h? th?ng khác, do ?ó m?c tiêu th? ?i?n n?ng nh?. H?n n?a, hi?u ?ng t?ng nhi?t ?? là nh? ngay c? khi ho?t ??ng t?c ?? cao. Hi?u su?t cao mà kh?ng c?n gi?i phóng m?t b?ng Ngay c? d??i t?i tr??c ho?c t?i th?ng th??ng, bóng và ???ng ?ua contact nhau t?i hai ?i?m theo h??ng t?i, nh? ???c hi?n th?. Thi?t k? này t?o ra m?t chuy?n ??ng l?n tr?n tru.


 • Vít bóng

  ?u ?i?m c?a vít bóng ?? tin c?y cao TBI MOTION có các tiêu chu?n ki?m soát ch?t l??ng r?t nghiêm ng?t bao g?m m?i quy trình s?n xu?t. V?i vi?c b?i tr?n và s? d?ng ?úng cách, ho?t ??ng kh?ng g?p s? c? trong m?t th?i gian dài là có th?. Ho?t ??ng tr?n tru Hi?u qu? cao c?a ?c vít bóng v??t tr?i h?n r?t nhi?u so v?i vít th?ng th??ng. M?-men xo?n yêu c?u là ít h?n 30%. Chuy?n ??ng tuy?n tính có th? d? dàng thay ??i t? chuy?n ??ng quay. ?? c?ng cao và t?i tr??c Khi ch?i tr?c ???c gi?m thi?u trong các c?m ?c vít th?ng th??ng, m?-men xo?n kích ho?t tr? nên quá m?c và ho?t ??ng kh?ng ???c tr?n tru. Vi?c ch?i tr?c trong các vít bóng chính xác c?a TBI MOTION có th? ???c gi?m xu?ng b?ng 0 b?ng cách t?i tr??c và v?n có th? v?n hành tr?n tru. do ?ó, c? m?-men xo?n th?p và ?? c?ng cao ??u có th? ??t ???c ??ng th?i. Vít bóng c?a MOTION có c?u hình r?nh vòm gothic (Hình 1.2) cho phép ??t ???c các ?i?u ki?n này. Ph??ng pháp l?u th?ng Ph??ng pháp ?ng h?i bóng. (Lo?i V, E, S, Y); Ph??ng pháp làm l?ch h??ng bóng. (Lo?i I, U, M, K) ?? b?n cao V?t li?u ???c l?a ch?n c?ng nh?c, k? thu?t x? ly và x? ly nhi?t chuyên sau, ???c h? tr? b?i nhi?u n?m kinh nghi?m, ?? t?o ra các ?c vít bóng b?n nh?t ???c s?n xu?t.


 • Bóng Spline

  Tính n?ng Spline bóng TBI MOTION Kh? n?ng ch?u t?i cao M?i r?nh trên tr?c Spline TBI là m?t ??t chính xác ?? t?o thành m?t ?i?m contact góc 40 ° hoàn h?o. Khái ni?m thi?t k? contact 40 ° là t?ng kh? n?ng ch?u t?i và ?? c?ng ?? có th? x? ly t?i tr?ng l?n h?n. Gi?i phóng m?t b?ng kh?ng / ph?n ?ng d? d?i M?i r?nh trên tr?c Spline TBI là m?t ??t chính xác ?? t?o thành m?t ?i?m contact góc 40 ° hoàn h?o ???c g?i là vòm gothic. Thi?t k? ki?u gothic lo?i b? kho?ng h? có th? t?o ra ?? v?ng và do ?ó phù h?p nh?t cho các ?ng d?ng ?òi h?i ?? chính xác t?i ?a. ?? nh?y cao Ti?p contact góc TBI 40 ° ??c ?áo ???c thi?t k? ?? lái xe v?i l?c ma sát t?i thi?u trong khi thi?t k? kh?ng ch? có ?? nh?y cao nh?t mà còn c? ?? c?ng. ?? c?ng cao M?t góc contact r?ng và m?c t?i tr??c thích h?p ???c k?t h?p ?? cung c?p m?-men xo?n cao và ?? c?ng m? men. EZY Mount trên thi?t k? TBI Ball spline là thi?t k? b?o trì th?p và ??n gi?n, do ?ó ngay c? khi c?n ph?i tháo g?. Khi Spline Nut là c?n thi?t ?? lo?i b? tr?c spline do thi?t k? gi? bóng, các qu? bóng thép s? kh?ng r?i ra nh? thi?t k? Nut truy?n th?ng.


 • Dòng quay

  Các tính n?ng c?a dòng quay Gi?i phóng m?t b?ng / ?? c?ng cao ???ng quay chuy?n ??ng TBI có góc contact góc 40 ° (Quay l?i) trong vòng bi. Nó cho phép t? c?n ch?nh v?i l?i l?p nh? và ch?u t?i tr?ng tr?c cao h?n ?? ??t ???c ?? chính xác t?t h?n. T?i tr??c tùy ch?nh có th? ???c áp d?ng ?? gi?m gi?i phóng m?t b?ng và t?ng ?? c?ng cao. T?c ?? cao / Hi?u su?t ch?y m??t mà Day chuy?n quay s? d?ng vít siêu d?n chuy?n ??ng TBI ?? duy trì t?c ?? cao v?i ?? tr?n tru trong hi?u su?t. Gi?m ti?ng ?n Các ren vít m?t ??t chính xác và r?nh spline ??m b?o ? bi di chuy?n tr?i ch?y trong các ho?t ??ng làm gi?m ?? tr??t, ma sát và ti?ng ?n và do ?ó làm t?ng hi?u su?t và tu?i th? c?a d?ch v?. C?m và ch?y / Nh? g?n Dòng quay chuy?n ??ng TBI có thi?t k? l?p m?t m?nh nh? g?n và d? dàng. Thay th? Spline Ball spline cung c?p t?p chí k?t thúc tùy ch?nh theo b?n in. Spline r?ng có s?n theo yêu c?u cho m?i tr??ng ho?t ??ng ??c bi?t trong th?ng gió, ???ng ?ng trên gi?m tr?ng l??ng.


 • Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

  C?u trúc c? b?n c?a b? truy?n ??ng TBIMOTION áp d?ng các ?u ?i?m c?a các h??ng d?n và ?c vít tuy?n tính TBI MOTION và thi?t k? các ?ai ?c và kh?i thành m?t c? ch? tích h?p. V?i ph?n ???c t?i ?u hóa theo d?i U-Rail r?t c?ng nh?c, nó giúp ti?t ki?m kh?ng gian nh?t và gi?m th?i gian l?p ráp. ?i?u này ??m b?o nhu c?u c?a nó v? ?? c?ng cao và ?? chính xác cao. M?t bóng l?n th?ng qua m?t thi?t k? tuy?t v?i c?a m?t vòng cung gothic 2 hàng và góc contact 45 °. H?n n?a, thi?t k? cho phép tr?c X và tr?c Y ch?u t?i t? m?i h??ng.


 • Ph? ki?n

  Vòng bi, Tr?c tr??t, B? ph?n h? tr? tr??t, M?t c? ??nh, M?t n?i, Kh?p n?i.K?t qu? 1 - 6 C?a 6

Bán t?t nh?t

Thi?t k? và s?n xu?t s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính - TBI MOTION

TBI MOTION Technology Co., Ltd. , t? n?m 1986, là m?t s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính | nhà s?n xu?t thành ph?n truy?n d?n. Các h? th?ng ???c ch?ng nh?n ISO 9001, PDCA và TPM ?? ki?m soát ch?t l??ng và chu?i cung c?p n?ng l??ng xanh, các s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính nh? b? truy?n ??ng tuy?n tính, vít bi, b? truy?n ??ng tr?c ??n, spline bóng và h??ng d?n tuy?n tính ???c cung c?p v?i hi?u qu? cao.

Các s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính c?a TBI MOTION ???c áp d?ng r?ng r?i trong các ngành c?ng nghi?p khác nhau, bao g?m robot ?i?u khi?n t? ??ng, bán d?n, máy móc, thi?t b? y t?, thi?t b? n?ng l??ng m?t tr?i, máy c?ng c? và h? th?ng ?? xe. V?i c? c?ng ngh? tiên ti?n và 32 n?m kinh nghi?m, TBI MOTION ??m b?o ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng khách hàng.


s?n ph?m n?i b?t

H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính

So sánh v?i chuy?n ??ng truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th?...

??c thêm
Dòng quay

Dòng quay

Spline Ball Vít Spline có th? trình bày quay, quay và tuy?n tính, ba lo?i...

??c thêm
Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thu th?p l?i th? c?a vít bóng và h??ng d?n tuy?n tính, chúng t?i...

??c thêm