Dòng l?u hành End-Caps

Dòng l?u hành End-Caps

End Cap Tr? l?i dòng t?c ?? cao

End Cap Tr? l?i dòng t?c ?? cao
End Cap Tr? l?i dòng t?c ?? cao

http://www.sw2000.net.cn/vi/category/Dng-lu-hnh-End-Caps/CAT-End-Caps-Circulation-Series.html
体育|平台|app,球探即时比分足球比分,红中彩票平台登录,优发|首页童工拉帮结伙卫生陶瓷

Tính n?ng c?a Ball Ball End Cap Tr? v? dòng t?c ?? cao
1. Thi?t k? tr? l?i n?p cu?i, t?c ?? cao, ?? ?n th?p, giá tr? Dm-N cao.
2. Thi?t k? tr? l?i ??c ?áo gi? ?? m?n ngay c? v?i chì cao.
3. T?ng c??ng thi?t k? ch?ng b?i.
4. S? l?a ch?n ?a d?ng v? ???ng kính và khách hàng ti?m n?ng.
5. Kh?ng ph?n ?ng d? d?i, ?? c?ng cao.

?ng d?ng

  • ??i v?i ?ng d?ng t?c ?? cao, phay CNC, ?ng d?ng chính xác, t? ??ng hóa nhà máy và ngành y t?.
K?t qu? 1 - 6 C?a 6

K?t qu? 1 - 6 C?a 6

Bán t?t nh?t

Dòng l?u hành End-Caps | Thi?t k? và s?n xu?t s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính - TBI MOTION

TBI MOTION Technology Co., Ltd. , t? n?m 1986, là m?t chu?i l?u hành End-Caps | nhà s?n xu?t thành ph?n truy?n d?n. Các h? th?ng ???c ch?ng nh?n ISO 9001, PDCA và TPM ?? ki?m soát ch?t l??ng và chu?i cung c?p n?ng l??ng xanh, các s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính nh? b? truy?n ??ng tuy?n tính, vít bi, b? truy?n ??ng tr?c ??n, spline bóng và h??ng d?n tuy?n tính ???c cung c?p v?i hi?u qu? cao.

Các s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính c?a TBI MOTION ???c áp d?ng r?ng r?i trong các ngành c?ng nghi?p khác nhau, bao g?m robot ?i?u khi?n t? ??ng, bán d?n, máy móc, thi?t b? y t?, thi?t b? n?ng l??ng m?t tr?i, máy c?ng c? và h? th?ng ?? xe. V?i c? c?ng ngh? tiên ti?n và 32 n?m kinh nghi?m, TBI MOTION ??m b?o ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng khách hàng.


s?n ph?m n?i b?t

H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính

So sánh v?i chuy?n ??ng truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th?...

??c thêm
Dòng quay

Dòng quay

Spline Ball Vít Spline có th? trình bày quay, quay và tuy?n tính, ba lo?i...

??c thêm
Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thu th?p l?i th? c?a vít bóng và h??ng d?n tuy?n tính, chúng t?i...

??c thêm