H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính
H??ng d?n tuy?n tính

http://www.sw2000.net.cn/vi/category/Linear-Guide/CAT-Linear-Guide.html
鼎尖彩票注册,大赢家足球即时比分球探网,bet356亚洲版在线|体育投注,优发|首页一举千里估价师我忍不住

?u ?i?m c?a h??ng d?n tuy?n tính ?? chính xác cao Vì h??ng d?n tuy?n tính có ít l?c c?n ma sát, ch? c?n m?t l?c lái nh? ?? di chuy?n t?i. Kh? n?ng ch?u ma sát th?p giúp hi?u ?ng t?ng nhi?t ?? nh?. Do ?ó, l?c c?n ma sát gi?m và ?? chính xác có th? ???c duy trì trong th?i gian dài h?n h? th?ng tr??t truy?n th?ng. ?? c?ng cao Thi?t k? c?a ???ng ray và kh?i ???ng d?n tuy?n tính có x?p h?ng ??o trình b?ng nhau theo c? b?n h??ng yêu c?u t?i ?? ?? c?ng theo m?i h??ng và kh? n?ng t? c?n ch?nh ?? kh?c ph?c l?i cài ??t. H?n n?a, m?t t?i tr??c ?? có th? ??t ???c ?? t?ng ?? c?ng và làm cho nó phù h?p v?i b?t k? lo?i cài ??t nào. D? dàng b?o trì
So v?i quy trình tháo d? yêu c?u k? n?ng cao c?a h? th?ng tr??t truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th? mang l?i ?? chính xác cao ngay c? khi b? m?t l?p ???c gia c?ng b?ng cách phay ho?c mài. Ngoài ra, kh? n?ng thay th? c?a H??ng d?n tuy?n tính mang l?i s? thu?n ti?n cho vi?c cài ??t và b?o trì trong t??ng lai. H??ng d?n tuy?n tính t?c ?? cao , ???ng s?t và bóng ???c áp d?ng b?i


contact?i?m c?a h? th?ng cán. Do ??c tính c?a l?c c?n ma sát th?p, l?c truy?n ??ng c?n thi?t th?p h?n nhi?u so v?i các h? th?ng khác, do ?ó m?c tiêu th? ?i?n n?ng nh?. H?n n?a, hi?u ?ng t?ng nhi?t ?? là nh? ngay c? khi ho?t ??ng t?c ?? cao. Hi?u su?t cao mà kh?ng c?n gi?i phóng m?t b?ng Ngay c? d??i t?i tr??c ho?c t?i th?ng th??ng, bóng và m??ng


contactm?t ?i?m khác t?i hai ?i?m theo h??ng t?i, nh? ???c hi?n th?. Thi?t k? này t?o ra m?t chuy?n ??ng l?n tr?n tru.

Phim
Bán t?t nh?t

H??ng d?n tuy?n tính | Thi?t k? và s?n xu?t s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính - TBI MOTION

TBI MOTION Technology Co., Ltd., t? n?m 1986, là H??ng d?n tuy?n tính | nhà s?n xu?t thành ph?n truy?n d?n. Các h? th?ng ???c ch?ng nh?n ISO 9001, PDCA và TPM ?? ki?m soát ch?t l??ng và chu?i cung c?p n?ng l??ng xanh, các s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính nh? b? truy?n ??ng tuy?n tính, vít bi, b? truy?n ??ng tr?c ??n, spline bóng và h??ng d?n tuy?n tính ???c cung c?p v?i hi?u qu? cao.

Các s?n ph?m chuy?n ??ng tuy?n tính c?a TBI MOTION ???c áp d?ng r?ng r?i trong các ngành c?ng nghi?p khác nhau, bao g?m robot ?i?u khi?n t? ??ng, bán d?n, máy móc, thi?t b? y t?, thi?t b? n?ng l??ng m?t tr?i, máy c?ng c? và h? th?ng ?? xe. V?i c? c?ng ngh? tiên ti?n và 32 n?m kinh nghi?m, TBI MOTION ??m b?o ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng khách hàng.


s?n ph?m n?i b?t

H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính

So sánh v?i chuy?n ??ng truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th?...

??c thêm
Dòng quay

Dòng quay

Spline Ball Vít Spline có th? trình bày quay, quay và tuy?n tính, ba lo?i...

??c thêm
Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thu th?p l?i th? c?a vít bóng và h??ng d?n tuy?n tính, chúng t?i...

??c thêm