• Khám phá  Kh? n?ng v? h?n c?a  C?ng ngh? cho cu?c s?ng
  Khám phá
  Kh? n?ng v? h?n c?a
  C?ng ngh? cho cu?c s?ng
 • ??i tác t?t nh?t c?a  S?n xu?t và Gi?i pháp  trong chuy?n ??ng tuy?n tính
  ??i tác t?t nh?t c?a
  S?n xu?t và Gi?i pháp
  trong chuy?n ??ng tuy?n tính
 • TBI bên trong,  nh? là bi?u t??ng  ?? làm cho th? gi?i cu?n
  TBI bên trong,
  nh? là bi?u t??ng
  ?? làm cho th? gi?i cu?n
 • M-Tech 2020  Ngày Gi?i thi?u 2020.02.26 ~ 28  ??a ?i?m Ti?t ki?m Makuhari Messe, Japen # 29-23
  M-Tech 2020
  Ngày Gi?i thi?u 2020.02.26 ~ 28
  ??a ?i?m Ti?t ki?m Makuhari Messe, Japen # 29-23

 Bên trong TBI


s?n ph?m n?i b?t

H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính

So sánh v?i chuy?n ??ng truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th?...

??c thêm
Dòng quay

Dòng quay

Spline Ball Vít Spline có th? trình bày quay, quay và tuy?n tính, ba lo?i...

??c thêm
Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thu th?p l?i th? c?a vít bóng và h??ng d?n tuy?n tính, chúng t?i...

??c thêm

L?i th? c?a chúng t?i