Bên trong TBI

K?t qu? 1 - 9 C?a 9
29Sep 2019
Xin chúc m?ng! 「Vít bi nh? cho ??ng c? k?p ?i?n」 và 「??ng c? servo tr?c r?ng PM (Nam cham v?nh c?u) v?i vít d?n h??ng」 ?? giành gi?i th??ng xu?t s?c ?ài Loan n?m 2020.

http://www.sw2000.net.cn/vi/page/Thng-bo-cng-ty/company_announcement_ind.html
www.444yl,欧洲杯足彩,中国福利彩票下载安装αpp,优发|首页惟恐南师大谋利

Xin chúc m?ng! 「Vít bi nh? cho ??ng c? k?p ?i?n」 và 「??ng c? servo tr?c r?ng PM (Nam cham v?nh c?u) v?i vít d?n h??ng」 ?? giành gi?i th??ng xu?t s?c ?ài Loan n?m 2020.

??c thêm
24Jul 2019
Th?ng báo nh?n d?ng doanh nghi?p m?i

C?m ?n b?n ?? ti?p t?c c?ng nh?n th??ng hi?u c?a TBI MOTION. T? gi? tr? ?i, chúng t?i s? thêm m?t danh tính c?ng ty và s? d?ng nó m?t cách riêng bi?t ho?c k?t h?p v?i nh?n hi?u s?n ph?m g?c ?? c?ng c? hình ?nh c?ng ty và ng?n ch?n hàng gi?. Chúng t?i theo ?ay th?ng báo cho b?n và hy v?ng b?n ti?p t?c h? tr? chúng t?i.

??c thêm
01Jun 2019
Th?ng báo ra m?t m?u Ball Vít Nut SFA

Th?ng báo ra m?t m?u Ball Vít Nut SFA K? t? tháng 6 n?m 2019, Ball Vít Nut SFA Model chính th?c ra m?t; ngày ra m?t th?c t? và ngày giao hàng ??c tính nh? bi?u ?? sau ?ay. (TBI MOTION b?o l?u quy?n s?a ??i, chèn ho?c rút b?t k? quy t?c nào.)

??c thêm
31May 2019
Th?ng báo ng?ng s?n xu?t m? hình bóng tr?c vít Nut SFH / SFNH

Th?ng báo ng?ng s?n xu?t m? hình bóng tr?c vít Nut SFH / SFNH K? t? tháng 6 n?m 2019, m? hình SFH / SFNH bóng vít s?n xu?t s? chính th?c d?ng l?i. M? hình SFH / SFNH s? kh?ng ???c b? sung, sau khi hàng t?n kho tr?ng. N?u M? hình SFH / SFNH là b?t bu?c, vui lòng xem xét m?t m? hình SFA thay th?. (?? bi?t th?ng s? k? thu?t c?a m? hình SFA, vui lòng tham kh?o danh m?c TBI Motion)

??c thêm
22Feb 2019
C?p nh?t d? li?u danh m?c thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n TBI MOTION

C?p nh?t d? li?u danh m?c TBI MOTION B?n v? c?a Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n KP33 (Tiêu chu?n) E17 và KP33 (L?p ráp th?p) E19 ghi c?p nh?t kích th??c.

??c thêm
29Sep 2017
Xin chúc m?ng! Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n - sê-ri KP ?? giành gi?i th??ng xu?t s?c ?ài Loan 2018.

Xin chúc m?ng! B? truy?n ??ng tr?c ??n-KP ?? giành gi?i th??ng xu?t s?c ?ài Loan 2018.

??c thêm
09Dec 2016
TBI Motion s? ch?m d?t s?n xu?t Ball Spline lo?i SZF

Th?ng báo c?ng ty Chúng t?i s? ch?m d?t s?n xu?t Ball Spline lo?i SZF và lo?i b? th?ng tin kh?i trang web chính th?c c?a chúng t?i. Ngoài ra, nó s? kh?ng ???c bao g?m trong phiên b?n m?i nh?t c?a Danh m?c TBI. N?u b?n có yêu c?u v? bóng spline lo?i SZF, vui lòng contact TBI Motion Sales ?? bi?t th?ng tin t??ng ??i.

??c thêm
08Aug 2016
TBI Motion s? m? hình TRS35VS d?n d?n ch?m d?t s?n xu?t

Th?ng báo c?ng ty ?? theo xu h??ng th? tr??ng hi?n t?i, TBI Motion s? lo?i b? Block TRS35VS kh?i trang web c?a chúng t?i t? ngày 10 tháng 8 n?m 2016 và d?n d?n ch?m d?t vi?c s?n xu?t Block TRS35VS. Do ?ó, chúng t?i s? kh?ng hi?n th? Block TRS35VS trên phiên b?n m?i nh?t c?a danh m?c TBI.

??c thêm
19Nov 2014
K?t qu? 1 - 9 C?a 9

Bán t?t nh?t

Gi?i thi?u TBI

TBI MOTION Technology Co., Ltd. là nhà cung c?p và nhà s?n xu?t ?ài Loan trong ngành c?ng nghi?p kim lo?i. TBI MOTION ?? mang ??n cho khách hàng c?a chúng t?i Ball Vít ch?t l??ng cao, Sê-ri quay, Robot tr?c ??n, H??ng d?n tuy?n tính, Spline, C?ng ngh? truy?n d?n t? n?m 1986. V?i c? c?ng ngh? tiên ti?n và 32 n?m kinh nghi?m, TBI MOTION lu?n ??m b?o ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng khách hàng.


s?n ph?m n?i b?t

H??ng d?n tuy?n tính

H??ng d?n tuy?n tính

So sánh v?i chuy?n ??ng truy?n th?ng, H??ng d?n tuy?n tính có th?...

??c thêm
Dòng quay

Dòng quay

Spline Ball Vít Spline có th? trình bày quay, quay và tuy?n tính, ba lo?i...

??c thêm
Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thi?t b? truy?n ??ng tr?c ??n

Thu th?p l?i th? c?a vít bóng và h??ng d?n tuy?n tính, chúng t?i...

??c thêm